Tadej Slapnik (SI)

, State Secretary in Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia

EN
After he graduated from the Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, he was working in the National Assembly of the Republic of Slovenia as a secretary of deputy group from 2000 – 2004. From 2002 – 2006 he was also a board member of the Financial Fund for Decommissioning of the Nuclear Power Plant Krško as a representative of the Slovenian parliament. From 2004 – 2009 he was director of the Youth Centre of Dravinja Valley. From 2009 – 2011 he was a member of the National Assembly of the Republic of Slovenia, as parliamentarian he proposed a law on social entrepreneurship which was accepted in April 2011. In January 2012 he became a director of INEA institute for South East Europe. He was the initiator of establishing the Slovenian national Social enterprise forum in December 2011, and in January 2012 he was elected to become its secretary general.

He was a member of city council of the town Slovenske Konjice since 1998 until 2013 and active on the humanitarian field as founding member of Lions club Konjice. From February 2013 – October 2014 he was working as a political advisor in the European Parliament. Since October 2014 he is a State Secretary in the Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia responsible for social and green economy. Since april 2015 he is a member of European Commission Expert group on social entrepreneurship (GECES) as representative of Republic of Slovenia. Since July 2016 he is a head of Government of Republic of Slovenia Working Group Partnership for green economy and since September 2016 he is a member of Circular Change Advisory Board, a stakeholder engagement platform focusing on the Circular Economy.

 

SK
Po úspešnom ukončení Fakulty mechanického inžinierstva na Mariborskej univerzite, pracoval v Národnej rade Slovinskej republiky ako sekretár skupiny poslancov v rokoch 2000 – 2004. Od roku 2002 – 2006 bol takisto členom rady Finančného fondu pre odstavenie jadrovej elektrárne Krško ako zastupca slovinského parlamentu. Od roku 2004 – 2009 bol riaditeľom Centra mladých pre údolie Dravinja. V rokoch 2009 – 2011 bol členom Národnej rady Slovinskej republiky, kde ako poslanec predložil návrh zákona o sociálnom podnikaní, ktorý bol aj prijatý v apríli 2011. V januári 2012 sa stal riaditeľom inštitútu INEA pre juhovýchodnú Európu. Inicioval takisto založenie slovinského národného Sociálneho podnikateľského fóra v decembri 2011 a v januári 2012 bol zvolený za generálneho sekretára.

Pôsobil aj ako člen mestského zastupiteľstva v meste Slovenske Konjice v rokoch 1998 – 2013 a aktivizoval sa aj v humanitárnej oblasti ako zakladajúci člen Lions clubu Konjice. Od februára 2013 až do októbra 2014 pracoval ako politický poradca v Európskom parlamente. Od októbra 2014 je štátnym sekretárom v Kancelárii premiéra Slovinskej republiky a zodpovedá za sociálnu a „zelenú” ekonomiku.

Od apríla 2015 je členom Expertnej skupiny Európskej komisie pre sociálne podnikanie (GECES) ako reprezentant Slovinskej republiky. Od júla 2016 je hlavou Pracovnej skupiny pre partnerstvá v rámci zelenej ekonomiky vlády Slovinskej republiky a od septembra 2016 sa radí medzi členov Circular Change Advisory Board (poradný výbor pre zmeny), platformy združujúcej zainteresované strany, ktorej hlavnou činnosťou je obehová ekonomika.

Talks