Nanette Schippers (NL)

, Project Manager, StartupAmsterdam

EN
Nanette Schippers (1980) studied Health Sciences and Public Administration (both Msc.). Since 2010, Nanette is working as an interim advisor and project leader for the municipality of Amsterdam. From 2014 she has been working at the department of Economic Affairs on the policy of private holiday rental (when people are renting out their homes to tourists). Part of this project was setting up the first agreement with Airbnb on educating their hosts about the rules of Amsterdam, enforcement and tourist tax.

People occasionally renting out their home to tourists, can be seen as an example of efficiently using products/goods and services, in short the sharing economy. Nanette is now working with the Technology and Innovation Office on the subject of the sharing economy, which resulted in a position paper for the city(board). In short, the city of Amsterdam stated that they adopted a proactive attitude towards the sharing economy and therefor encourages activities in the sharing economy that will benefit innovation, social inclusiveness, entrepreneurship and sustainability (read more here).

Since mid 2017 she also works at StartupAmsterdam, a public/private action programme that aims to grow and improve the startup environment in Amsterdam. Most recently, she has been working on project:a, a program to attract international tech talent to Amsterdam.

She followed Design Thinking courses at THNK, school of creative leadership and the Design Thinkers Academy and uses this method to get in depth insights on the topic of the sharing economy.

Nanette has told about the Amsterdam approach of the sharing economy on several conferences and meetings, among others:

Sharing Economy Conference, Vienna 2015;

DLD innovation festival 2016;

Share2017, New York;

Guest lecturer at Public Entrepreneurship course, Harvard Business School, Boston; Dive Diversity Summit Shibuya 2017, Tokyo;

Nanette lives in Amsterdam with her partner and son.

 

SK
Nanette Schippers (1980) vyštudovala Zdravotnícke vedy a verejnú správu (obe titul Msc.). Od roku 2010 Nanette pracuje ako interim poradca a projektový leader pre samosprávu v Amsterdame. Od roku 2014 pracuje na oddelení Hospodárskych záležitostí pre politiku súkromných dovolenkových zariadení (situácie, kde ľudia prenajímajú svoje domovy turistom). Časť tohto projektu bola iniciovaná práve dohodou s Airbnb o vzdelávaní hostiteľov o zákonoch v Amsterdame, ich presadzovaní a turistickej dani.

Ľudia občas prenajímajú svoje obydlia turistom, na čo sa môže pozerať ako na účinné využívanie produktov, tovarov a služieb, v skratke zdieľaná ekonomika. Nanette aktuálne pracuje s Technology and Innovation Office na predmete zdieľanej ekonomiky, ktorej výsledkom bude dokument pre mesto (správnu radu). V krátkosti – mesto Amsterdam vyhlásilo, že si osvojilo proaktívny prístup voči zdieľanej ekonomike a preto podporuje aktivity práve v zdieľanej ekonomike, ktoré budú prínosom pre inovácie, sociálnu inklúziu, podnikanie a udržateľnosť (viac info tu).

Od roku 2017 pracuje aj pre StartupAmsterdam, verejno-súkromný akčný program, ktorý má za cieľ podporiť rast a zlepšiť prostredie startupov v Amsterdame. Aktuálne pracuje na projekte :a. Ide o  program s cieľom prilákať medzinárodné tech talenty to Amsterdamu.

Absolvovala kurzy Design Thinking na THNK, škole kreatívneho líderstva a Design Thinkers Academy a používa tieto metódy, aby prenikla hlbšie do podstaty predmetu zdieľanej ekonomiky.

Nanette už priblížila postoj Amsterdamu voči zdieľanej ekonomike na niekoľkých konferenciách a stretnutiach, medzi inými aj:

Sharing Economy Conference, Viedeň 2015;

DLD innovation festival 2016;

Share2017, New York;

Speaker v Public Entrepreneurship course, Harvard Business School, Boston;

Dive Diversity Summit Shibuya 2017, Tokyo;

Nanette žije v Amsterdame s partnerom a synom.

Talks