Isabella Mader (AU)

, Executive Advisor, Global Peter Drucker Forum

EN
Isabella Mader, MSc, is CEO of the Excellence Institute, Executive Advisor for the Global Peter Drucker Forum (the World Management Forum) and lecturer at several universities in the fields of information science, knowledge management, IT strategy and collaboration.

2013 she was awarded „Top CIO of the Year“ (A).

Before her current position she built up a post graduate university programme that she then managed for several years. She also acted as the CEO of a software company (booking platform) and at the United Nations in the field of methodology development.

At the Excellence Institute she concentrates on knowledge management, information management, IT strategy, collaboration, communities and networks as well as on network economy/sharing economy and New Work.

More: http://www.excellence-institute.at/en/isabella-mader/

 

SK
Isabella Mader, MSc, je riaditeľkou Excellence Institute, výkonný poradca pre Global Peter Drucker Forum (Svetové fórum manažmentu) a prednáša takisto na viacerých unverzitách v oblasti informačnej vedy, znalostného manažmentu, IT stratégií a spolupráce.

V roku 2013 dostala ocenenie „Top CIO of the Year“ (A).

Pred pozíciou výkonného poradcu vypracovala postgraduálny univerzitný program, ktorý aj niekoľko rokov viedla. Pôsobila aj ako riaditeľka softvérovej spoločnosti (rezervačná platforma) a v Organizácii spojených národov v oblasti rozvoja metodológie.

V Excellence Institute sa sústreďuje na znalostný manažment, manažment informácií, IT stratégie, spoluprácu, komunity a siete, ako aj na sieťovú ekonomiku/zdieľanú ekonomiku a New Work.

Viac na: http://www.excellence-institute.at/en/isabella-mader/

Talks